ÖZKA İNŞAAT

Altın şehir mah. Sazlı sok. No:26
Ümraniye, İSTANBUL

info@ozkaticaret.com.tr

+90 (216) 365 46 20

Kalite Değerlerimiz

Özka Grup Şirketleri, müşterilerinin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun şekilde çalışarak mükemmele ulaşmaktır.

Kalite Politikası

» Mükemmeli amaçlamak,

» Değer katmak için verimli bir şekilde çalışmak,

» Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek,

» Tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak,

» Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak,

» Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek,

» Taşeronlarımızla her fırsatta, sürekli gelişime yönelik olarak, karşılıklı kazanç yaklaşımı içinde işbirliği yapmak,

» Kalite hedeflerimiz, müşteri şikâyetlerini gidermek, yeniden çalışma ve onarım işlerini en aza indirmek, verimliliği artırarak maliyet azaltımını sağlamak ve bunu müşterilerimize yansıtmaktır.

Çevre Duyarlılığı

» Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi mercilerle iş birliği yaparak ve toplumla iletişim içinde olarak koruyacağımızı,

» ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi, Her yıl, yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemi'mizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı,

Taahhüt ederiz.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

» Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak.

» Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak.

» Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.

» Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak.

» Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.